Мониторинг & Үнэлгээ

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (M&E) нь аливаа төсөл/хөтөлбөр, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл болон үр дүнг дээшлүүлэх зорилго бүхий системтэй, тасралтгүй үйл явц юм. ХШҮ нь хяналт үнэлгээ (monitoring) болон үнэлгээ (evaluation) гэсэн хоёр хэсэгт хуваагдах бөгөөд хэн, хаана, юу үнэлэхээсээ хамааран арга болон хугацааны хувьд ялгаатай байна.

SICA компани төсөл хөтөлбөрийн суурь судалгаа, дунд шатны үнэлгээ, эцсийн шатны үнэлгээ, нөлөөллийн үнэлгээ, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны ХШҮ зэргийг гүйцэтгэж байна. ХШҮ-ний зорилго болон цар хүрээнээс хамаарч, төсөл хөтөлбөр, байгууллагын үйл ажиллагаа тус бүр дээр ялгаатай ХШҮ судалгааны дизайн боловсруулдаг.

Тухайлбал, төсөл, хөтөлбөрт хөндлөнгийн ХШҮ хийж гүйцэтгэх бол ЭЗХАБ-ын 5 үе шатат үнэлгээ (OECD DAC Principles for Evaluation of Development Assistance), Төрийн байгууллагад үйл ажиллагааны мониторинг үнэлгээ хийх бол Дэлхийн банкны Үр дүнд суурилсан ХШҮ (World Bank Result Based Monitoring and Evaluation System) – ний аргачлалуудыг хэрэглэх боломжтой.

ХШҮ-ний цар хүрээг хэрэгжүүлж буй байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн чиглэл, төсөл хөтөлбөрийн үе шат, төрөл зэргээс хамааран олон хувилбараар ангилах боломжтой.

ХШҮ-ний гол хэрэглэгчид: төрийн бодлого шийдвэр гаргагчид, хэрэгжүүлэгчид, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчид, санхүүжүүлэгчид

Гол гүйцэтгэгчид: Үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэгчид, үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагын бусад салбар нэгж, төсөл хөтөлбөр захиалагчид ба санхүүжүүлэгчид, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчид өөрсдөө гм

ХШҮ-ний төрөл: Дотоод ХШҮ, хөндлөнгийн буюу гадаад ХШҮ

 

Түлхүүр үгс: ХШҮ, Мониторинг, Үнэлгээ, Аргачлал, Гадаад үнэлгээ, Дотоод үнэлгээ, Бэлэн байдал, Хэрэгцээ тодорхойлох, Хэрэгжилтийн үнэлгээ, Суурь судалгаа, Дунд шатны судалгаа, Эцсийн шатны судалгаа, Нөлөөллийн үнэлгээ, Үр ашигтай байдал, Хамааралтай байдал, Тогтвортой байдал, Үр нөлөө,

Голлон хэрэглэгддэг аргачлалууд:

Дэлхийн банкны үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээний аргачлал
КОЙКА-ийн ХШҮ-ний аргачлал
ЖАЙКА-ийн ХШҮ-ний аргачлал
ЭЗХАБ, ХТА-ийн аргачлал

Үнийн санал авах

Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бидэнтэй хамтран ажиллахаар санал авч байгаад баяртай байна.

Та ямар судалгаа хийлгэхээр хүсч байгаа, судалгаанаас ямар үр дүн хүлээж байгаагаа тус хүснэгтийн дагуу бөглөнө үү! Бид таны илгээсэн мэдээллийн дагуу судалгааг хийж гүйцэтгэх бүрэн хэмжээний санал бэлтгэн хүргүүлэх юм.

Тайлбар

  1. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр болон хийлгэх гэж буй судалгааны нэрийг тусгана уу. Жишээ нь: Цагны зах зээлийн судалгаа, гар утас хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа, Автомашины шоурүүм – Нууц худалдан авалтын судалгаа (Mystery shopping) г.м.
  2. Тухайн судалгааг ямар зорилготойгоор хийж байгаа талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлана уу.
  3. Тухайн судалгаанаас юу мэдэхийг хүсч байгаа талаар жагсаан бичнэ үү.
  4. Тухайн судалгааг явуулах цар хүрээг тодорхой болгож өгнө үү. Жишээ нь: Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэг, Улаанбаатар хот, Бүсийн хэмжээнд, Монгол улсын хэмжээнд, Бүс нутгийн хэмжээнд, зөвхөн шалгуур хангаж буй өрхийн хүрээнд, 15-34 насныханд г.м.
  5. Тухайн судалгааг хичнээн хугацаанд хийж гүйцэтгүүлэн, үр дүнг хүлээн авахыг хүсэж байгаа талаар бичнэ үү. Жишээ нь: гэрээ байгуулсанаас хойш 20 хоног, … сарын … өдөр үр дүнг хүлээн авна г.м.
  6. Байгууллагын болон салбарын онцлогтой холбоотой судалгааны байгууллага судалгаа эхлэхээс өмнө мэдэх шаардлагатай зүйл байгаа эсэх, судалгааны ажлын хүрээнд захиалагчийн зүгээс ямар нэгэн тусгай шаардлага тавих бол энд бичих юм. Жишээ нь: Фокус бүлгийн ярилцлага зохион байгуулах тусгай өрөөтэй байх г.м.
  7. Судалгааны төсвийг хэдэн төгрөгт багтаан гүйцэтгүүлэх хүсэлтэй байгаагаа бичих юм. (Заавал бичих шаардлагагүй.)
Мониторинг судалгаа
  • General information
  • About survey

Мониторинг үнэлгээний талаар илүү ихийг
мэдэхийг хүсвэл та манай хариуцсан хэлтэстэй холбогдоорой.

З.Гэрэлтуяа
Олон улсын төслийн хэлтсийн захирал

gereltuya@sica.mn

80087098

Уулзалт товлох