МЭДЛЭГ: ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУДАЛГАА

Аливаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашдын чиглэлийг тодорхойлоход мэргэжлийн түвшинд сайтар боловсруулсан судалгаа шинжилгээний мэдээлэл чухал ач холбогдолтой.

Шинжлэх ухааны судалгаа гэдэг нь шийдэл шаардсан, тодорхой асуудлын мөн чанарыг тодорхойлж хариулт өгөх, дэс дараатай, зохион байгуулалттай, бүтээлч, танин мэдэхүйн хүчин чармайлт буюу үйл ажиллагааг хэлнэ. Шинжлэх ухааны судалгаа нь дараах чанарыг агуулна. Үүнд:
• Тодорхой зорилготой
• Онол арга зүйн үндэслэлтэй

• Шалгаж, харьцуулж, дүгнэж, нотлож чадахуйц
• Нарийвчлал сайтай, алдаа бага
• Үнэн бодитой
• Үр дүн эгэл болоод үр өгөөжтэй
• Логик зөрчилгүй байх

Sica LLC
SICA LLC was established on April 27, 2010 and provides high quality research, monitoring and evaluation, training, and project management services to our clients. We have been working to be the organization that strive for superior quality and value our clients, and we have been able to enhance our resources and capabilities year after year.