Хөдөө Аж Ахуйн Маркетинг Төслийн (LAMP) Дунд болон Эцсийн шатны үнэлгээг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ

Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам, Даян Дэлхийн Хөдөө Аж Ахуй, Хүнсний Аюулгүй Байдал Хөтөлбөр (GAFSP), Дэлхийн Банкны дэмжлэгтэйгээр “Хөдөө Аж Ахуйн Маркетинг Төсөл” буюу Livestock and Agricultural Marketing Project (LAMP) төслийг 2013-2017 оны хооронд хэрэгжүүлсэн.

Манай компани энэхүү төслийн дунд шатны үнэлгээ (mid-term evaluation) болон эцсийн шатны үнэлгээг (end-line evaluation) тус тус амжилттай гүйцэтгэлээ.

Төслийн танилцуулга: http://mn.lampmongolia.mn/a/82

Төслийн 2016 оны тайлан: http://mn.lampmongolia.mn/uploads/assets/Tailan-2016-LAMP.pdf

Төслийн эцсийн шатны үнэлгээний тайлан: http://pubdocs.worldbank.org/en/925991533283702501/LAMP-ELS-Final-report-Jul-31-2018.pdf

 

Нийт зөвлөхүүд болон төслийн үнэлгээг үр дүнтэй хийхэд хувь нэмрээ оруулсан бүх байгууллагууддаа талархсанаа илэрхийлье.