Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа

Авлигатай тэмцэх газрын захиалгаар “Улс төр, хууль хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын талаарх төсөөллийн судалгаа”-ны мэдээлэл цуглуулалт, боловсруулалтын ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэсэн. Судалгаанд “Улс төрийн хүрээ” болон “Хууль, хяналтын байгууллагын хүрээ”-ний төлөөлөл болсон 66 шинжээчдийг хамруулсан юм.

Судалгаанд хамрагдсан 66 шинжээчдийг дараах салбар, хүрээнээс сонгож хамруулсан. Үүнд:

  • Нийтийн алба (шүүх, хууль сахиулах салбараас бусад);
  • Шүүх, хууль сахиулах салбар;
  • Хэвлэл мэдээллийн салбар;
  • Улс төрийн нам, иргэний нийгмийн байгууллага;
  • Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын байгууллага;
  • Бодлогын судалгаа, олон нийтийн санаа бодлын судалгаа;
  • Бизнесийн салбар;
  • Иргэдийн төлөөлөл.

АВЛИГАГҮЙ НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА