Архины хэрэглээ ба хэрэглэгчийн хандлагын судалгааны ажлыг зохион байгууллаа

Архин төрлийн бүтээгдэхүүний хэрэглээ, хэрэглэгчийн хандлагын судалгааг тоон болон чанарын судалгааны аргыг хослуулан зохион байгууллаа. Тоон судалгаагаар архины хэрэглээ, хэрэглээний давтамж, одоогийн хэрэглээ болон ирээдүйн хэрэглээний чиг хандлагыг тодорхойлохыг зорьсон бол, чанарын судалгаагаар брэндийн сонголтыг нарийвчлан судалснаараа онцлогтой байлаа.

Аль ч насны хэрэглэгчийн хувьд архин төрлийн бүтээгдэхүүнийг соёлтой (энэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг архидан согтуурах гэж биш найз нөхөд, хамт олонтойгоо соёлтой, бага багаар, зохистой хэмжээгээр буюу стандарт уултад заасны дагуу хэрэглэххэрэглэх хандлагатай болж байгаа нь судалгааны үр дүнгээс харагдаж байсан.